تبلیغات
مدیر ایرانی(مدیریت و دانلود کتاب سابق) - نو آوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 
مدیر ایرانی(مدیریت و دانلود کتاب سابق)
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمود
نویسندگان
نظرسنجی
رشته تحصیلی شما؟


ظرفیت سازی در عصر جهانی شدن

مقدمه:
در عصر تغییرات سریع,نقش دولت,شهروندان و گروههای سازمانی سریعا درحال تغییراست وبویژه سازمانهای عمومی و خصوصی و سیستمهای مدیریت یا به اختیار,یا به بدلیل فشار در حال تغییرند.همپای تحولات دولتی,شهروندان هم از یک نقش پذیرنده صرف به نقش چالشجو و مشارکتی,نقش فعالتری را در مدیریت بازی میکنند.چالشهایی که مدیریت ودولت ملل در حال توسعه با آن مواجه هستند , بسیارخطیرترازچالشهای ملل صنعتی هستند.برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک,مرکز ثقل اجرا و تحقق اهداف توسعه ای دراین ملل است.درایران کلید طراحی واجرای برنامه های توسعه ومدیریت مطلوب,توسعه ومدیریت منابع انسانی استراتژیک است. برای مواجه شدن با چالشهای جهانی سازی,مدیران باید مدیران اثربخش وبا کیفیتی بالا باشند.

ظرفیت سازی در مدیریت منابع انسانی:


برای مواجهه با چالشهای جهانی سازی, ایجاد ظرفیت در حوزه های سازمان, مدیریت , دولت و مدیریت عمومی لازم است نوآوری را به عنوان یک ابزار استراتژیک در ظرفیت سازی در نظر می گیرند.

ظرفیت سازی منابع انسانی:


توسعه نهادی,سازمانی,مدیریتی,فناوری,فرهنگی,تواناییها,قابلیتهاومهارتهای فردی و سیستم مدیریت عمومی که این قابلیتها دولت ومدیریت دولتی را قادر میکند که نه تنها با چالشهای جاری خود را مدیریت کنند,بلکه فراتر از آن هم عمل کنند(ظرفیت سازی یک موضوع ملی و محلی است)

ظرفیت سازی ازدید برنامه توسعه ملل متحد:


فرایندی که طی آن افراد,گروهها,سازمانها ونهادهاوانجمنها تواناییهایشان را افزایش میدهند تا طی آن:


۱.وظایف اصلی را انجام دهند,مسایل را حل کرده واهداف را تعریف ومحقق کنند.


۲.نیازهای توسعه خود را درک کرده ورفع کنند.


ظرفیت سازی منابع انسانی منطقه ای:درهمه بخشهای اقتصادی, اجتماعی,سیاسی و مدیریتی باید بالاترین سطح ونوع مهارتها و پیشرفته ترین دانشها حاکم باشد.

 

 

 

ظرفیت سازی منابع انسانی,در روابط بین الملل:


مجموعه ای از دانشها و مهارتهای است تا ظرفیتهای منابع انسانی استراتژیک متفاوت با ظرفیت سازی منابع انسانی منطقه ای نیاز اثربخش ولازم برای اداره تغییرات سریعی که جهانی سازی بر آنها تحمیل میکند را ایجاد کرده و بعنوان یک ملت در جامعه جهانی وظایف اثربخشی انجام دهند.

دو قابلیت کارکردی حکومت داری الکترونیک ومدیریت منابع انسانی الکترونیک:


۱.سازمانهای دولتی اطلاعات خدمات عمومی (از اعلان نیارهای پرسنلی گرفته تا ارزیابی منابع انسانی)بمنظورآگاه ساختن آحاد جامعه از عملکردشان را,به اطلاع همه می رسانند.


۲.شهروندان با حذف یا کاهش اتلاف وقت,بطور کارا واثربخش از دولت خدمات دریافت می دارند.


نو آوریها درمدیریت و توسعه منابع انسانی


از طریق نواوری اقتضاعات محیطی تحت کنترل قرار گرفته وپیشبینی میشود.بخاطرعدم قطعیتهای محیطی,منطقه ای وبین المللی,نواوری خلاقیت,به عنوان نیروی محرکه برای نواوری بیشتر درجهت افزایش ظرفیت در حوزه مدیریت است. 

روشهای ظرفیت سازی استراتژیک منابع انسانی


۱.تکنولوژی اطلاعات:


یک ابزار استراتژیک برای جمع آوری,پردازش,مدیریت داده هاواطلاعات استراتژیک,بمنظور اتخاذ تصمیمات در جهت برنامه ریزی,کارمندیابی,ارتقا,ارزشیابی وتوسعه منابع انسانی کلیدی در همه سطوح است.


۲.حکومت داری الکترونیک ومدیریت منابع انسانی الکترونیک:


با حکومت داری الکترونیک دولتها و مدیران منابع انسانی میتوانند پرسنل استراتژیک کلیدی را در تمام کشور تشخیص داده ومستقر کرده وآموزش دهندوظرفیت را برای سازمانهای مختلف نیازمند به چنین پرسنلی,فراهم کنند.


۳.پرسنل و پستهای استراتژیک:

ابتدا شناسایی پستها ووظایف استراتژیک انجام شده وسپس آماده سازی وارتقاء پرسنل خبره انجام میشود.


۴.انگیزش استراتژیک:

میتوان ازمواردی مثل ”بکارگیری یک سیستم پاداش مطلوب“ ”ایجاد یک سیستم جایابی وچرخشی درون سازمان“ ”ارتقاء دانش ومهارتها بطور متناوب برای مجهز ساختن افراد با جدیدترین دانشها در عصر اطلاعات“بعنوان چند مورد از پویاترین سیستمهای انگیزشی نام برد.


۵.مدیریت و توسعه دانش استراتژیک:

امروزه تحولات ملی وجهانی,نیازمند اکتساب دانش ومهارتهایی است که برای توسعه مدیریت منابع انسانی استراتژیک بکار گرفته میشود.یک حوزه کلیدی توسعه دانش,یادگیری سازمانی است,که باید از راس هرم شروع شده ودر سراسر سازمان توسعه یابد.


۶.تحول و نوآوری فرهنگی:

اختلالات فرهنگی مشکلترین سد یادگیری,تغییرو تحول در سازمان است.باید فرهنگ یادگیری,تغییروسازگاری,در سازمان جا بیفتد.مهمترین کار در تغییر فرهنگ سازمانی,تحصیل اخلاقیات(آموزش مهارتهای رفتاری وروابط انسانی است)و مهمترین نقش در این فرایند بعهده رهبر منابع انسانی استراتژیک است.


۷.مدیریت کیفیت فراگیر:

به معنی ”تعهد به عملکرد کیفی,از اولین قدم ونظارت برآن در تمام مسیرودر سراسر فرایند تا به انتها وادامه فرایند بطور مجدد می باشدویک ابزار اصلی ظرفیت سازی استراتژیک است.


۸. پرداخت در ازای عملکرد شایسته:

پاداش به عملکرد شایسته باعث میشود شایستگی بعنوان یک انگیزاننده قوی برای پیشرفت افراد مستعد در سازمان عمل کند(جذب افراد شایسته وتبدیل آنان به به افراد غیر مولد بخاطر بی توجهی به آنان یک حماقت مدیریتی است.)با این سیستم بهترین استعدادهای مهاجر,جذب سازمان میشوند.


۹.مدیران اجرایی جهانی:

در جریان جهانی شدن سازمانهای دولتی در حال تعامل با سازمانهای فراملیتی هستند،پس نیازمند کادری که جهانی بیندیشند هستند.


۱۰.شفافیت,مسیولیت پذیری,اعتماد واخلاقیات :

عوامل کلیدی در ایجاد وارتقاء ظرفیت استراتژیک در سازمان است.


۱۱.مهاجرت وترک جهانی نیروی کار:

نیروی کار جهانی وسرمایه بسرعت در حال حرکت است,پس ما نیازمند یک استراتژی نوآورانه برای نگهداشت وبهره گیری از افراد مستعد در سازمانهی داخلی وملی هستیم.


۱۲.انجام مشارکت مدیر_نیروی کار:

یکی از مهمترین استراتژیها برای کاهش تعارض ایجاد مشارکت(بر مبنای اعتماد وهمکاری ومنافع دوسویه )بین مدیران و نیروی کار است.


۱۳.اصلاحات وسازماندهی مجدد:

این دو مورد مرتبط بهم باید برای افزایش ظرفیت در مدیریت بدقت طراحی و درتمام حوزه های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شود.


اصلاحات: بهبود اداری وسازمانی,ظرفیت نهادینه شده را مورد هدف قرار میدهد وفرایند وفرهنگ را در بر میگیرد.
سازماندهی مجدد:تنظیمات وشکل گیری مجدد سازمانی را مورد هدف قرار میدهد وماهیتی ساختاری دارد.


۱۴.الگو برداری:

یک استراتژی نو آورانه است.الگو برداری نیازمند استانداردهای عملکرد است وبرای تحقق اهداف الگوبرداری سنجش عملکرد اهمیت می یابد.برای ایجاد ظرفیت در مدیریت دولتی ,بکارگیری بهتر این رویه ها,برای موفقیت در عملکرد,یک رویکرد کلیدی است.


۱۵.خدمات شهری استراتژیک و ظرفیت بنگاههای عمومی:


میزان مقتضی خدمات شهری چقدر میتواند باشد!چه سازمانها ونهادهایی میتوانند و باید با هم ترکیب شوند یا سازماندهی مجدد شوند,تا دوباره کاری ویا موازی کاریها حذف شوند.


۱۶.مدیریت بنگاههای دولتی استراتژیک:

با وجود اینکه برخی کارها فقط ازعهده دولت برمی آیند,اما ناکارآمدی وفقدان شفافیت,مشروعیتش را پایین آورده وزمینه را برای خصوصی سازی فراهم کرده است.مدیریت شایسته بنگاههای دولتی,نیاز فردایی است که خصوصی سازی بی مطالعه,شکست خواهد خورد.


۱۷.ظرفیت مدیریت قراردادها:

باید پرسنل شایسته برای مدیریت ونظارت اثربخش بر قراردادهایی که به بخش خصوصی واگذار میشود,وجود داشته باشد.


۱۸.سرمایه انسانی:

یکی از روشهای ظرفیت سازی,در نظر گرفتن منابع انسانی به عنوان سرمایه انسانی است.نوآوریهای استراتژیک,در توسعه سرمایه انسانی,مشتمل بر ساختارمندی مجدد مدیریت منابع انسانی در تمام سطوح سازمان است(مثلا,منابع انسانی متخصص,در بخشهای مختلف,باید بر وظایف اصلی,که منطبق با ضروریات سازمانی است تمرکز کرده وبقیه واحدها را توانمند سازند)


۱۹.تیم سازی و توسعه انها:

روحیه تیمی باید در بین همه منابع انسانی سازمان گسترش داده شودواین امر را بعنوان یک نواوری استراتژیک,در ارتقاء عملکرد سازمانها بکار گرفت.


۲۰.سیستم مدیریت شورایی:

یک استراتژی,برای ارتقاء روحیه وحس تعلق سازمانی واعتقاد سازی است که زمینه را برای مدیریت مشارکتی وبهره وری بالا فراهم کرده و بدین ترتیب میتواندبه ظرفیت سازی استراتژیک در مدیریت دولتی کمک کند.


۲۱.توانمند سازی ظرفیت نقشها:

دولت باید تمام سازمانهای جامعه را برای توسعه و رشد توانمند کند وظرفیت سازی منابع انسانی را در بخشهای مختلف,انجام دهد.


۲۲.جهانی فکر کردن ومحلی عمل کردن:

طرز تفکر جهانی مستلزم دانش جهانی است ومنابع انسانی استراتژیک,باید بر طبق آن آموزش داده شوند.
نوآوریهای استراتژیک به این منظور مورد نیاز است که در تمام حوزه های مدیریت منابع انسانی,ظرفیت ایجاد نماید.البته این ظرفیت باید هم بصورت استراتژیک وهم عملیاتی,ایجاد وارتقاء داده شود.

نتیجه گیری:


نواوری درمدیریت منابع انسانی,بعنوان ابزار کلیدی برای ظرفیت سازی و ارتقاء ان در عصر جهانی سازی است یعنی آنچه که برای توسعه ی مدیریت دولتی مطلوب ضروری است,نیازی جدی برای نوآوری در مدیریت منابع انسانی است که به عنوان ظرفیت سازی برای مواجهه با چالشهای جهانی شدن عمل میکنند.

نوع مطلب : منابع انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 فروردین 1397 05:07 ب.ظ

You actually said this wonderfully!
cialis reviews cialis tadalafil online online cialis calis cialis 5mg billiger buying brand cialis online how to buy cialis online usa cialis for daily use cialis name brand cheap cialis without a doctor's prescription
جمعه 3 فروردین 1397 12:17 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis 5 mg schweiz cialis sicuro in linea side effects of cialis only now cialis for sale in us cialis online can i take cialis and ecstasy dose size of cialis cialis sale online prix de cialis cialis dosage amounts
یکشنبه 27 اسفند 1396 07:44 ب.ظ

Truly all kinds of beneficial data.
enter site natural cialis buy online cialis 5mg interactions for cialis cialis daily reviews cialis dosage amounts cialis ahumada il cialis quanto costa deutschland cialis online we choice free trial of cialis buy cialis uk no prescription
جمعه 4 اسفند 1396 04:20 ق.ظ
هالا! من در حال خواندن وبلاگ شما در حال حاضر و در نهایت شجاعت به
برو جلو و به شما یک فریاد از آستین تگزاس! فقط می خواستم
گفتن کار فوق العاده ایه!
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:14 ب.ظ
وای! من واقعا الگو / موضوع این سایت را حفر می کنم.
این ساده است، اما موثر است. چند بار آن را دارد
دشوار است که این "تعادل کامل" را بین کاربر دوستانه و ظاهر بصری دریافت کنید.
باید بگویم که شما با این کار بسیار خوبی انجام داده اید.
همچنین وبلاگ برای من در فایرفاکس بسیار سریع است. وبلاگ بی نظیر!
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:40 ب.ظ
من هم مثل شما بچه ها را دوست دارم این کار هوشمندانه است
و گزارش! بچه های آثار فوق العاده ای را نگه دارید، من شما را به وبلاگ من اضافه کرده ام.
دوشنبه 8 آبان 1396 09:45 ب.ظ
من می دانم که این وب سایت محتوایی با کیفیت و سایر مطالب را فراهم می کند، وبسایت دیگری وجود دارد
که چنین چیزهایی را در کیفیت ارائه می دهد؟
دوشنبه 8 آبان 1396 01:40 ب.ظ
من واقعا آن را دوست دارم زمانی که مردم می آیند و افکار به اشتراک می گذارند.
وبلاگ بزرگ، چوب با آن!
شنبه 29 مهر 1396 11:04 ب.ظ
سلام! این مقاله نمی تواند بهتر نوشته شود!
نگاهی به این مقاله به من همسایه قبلی من یادآوری می کند!
او به طور مداوم در مورد این مسائل را ادامه داد. من قصد دارم این مقاله را به او بفرستم.
کاملا مطمئن است که او خواندن خوبی دارد.
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
چهارشنبه 19 مهر 1396 10:06 ب.ظ
خویشاوندان من همیشه می گویند که من وقت خود را در شبکه خالی می بینم
به جز من می دانم که می دانم که هر روز با خواندن آن ها می دانم
مقالات پیچیده و یا بررسی.
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:27 ق.ظ
Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and
both show the same results.
چهارشنبه 11 مرداد 1396 12:07 ق.ظ
Wow, this paragraph is good, my sister is analyzing these things,
therefore I am going to tell her.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:47 ق.ظ
Excellent, what a blog it is! This website presents helpful facts
to us, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Page Rank Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه